HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Member
HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM İŞTİRAKİ A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim HUB TEŞEBBÜS SERMAYESİ YATIRIM PAYDAŞLIĞI A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Şura Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Heyet Çağrısı
Genel Şura Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 11.05.2022
Genel Şura Tarihi 09.06.2022
Genel Heyet Saati 11:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.06.2022
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No:201 Daire:84 Kat:4

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – 2021 yılına ait İdare Şurası Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 – 2021 yılına ait Bağımsız Kontrol Raporu’nun okunması ve müzakeresi,
4 – 2021 yılı hesap periyoduna ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 – İdare Heyeti üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmesi,
6 – İdare Heyeti üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi üyelerinin seçimi ve bakılırsav müddetlerinin belirlenmesi,
7 – İdare Şurası Üyelerinin ve Bağımsız İdare Konseyi Üyelerinin fiyatlarının belirlenmesi,
8 – İdare Şurası’nın 2021 yılı kâr dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ait Genel Kurul’da hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
10 – 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılabilecek bağışların üst sonunun belirlenmesi,
11 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve süreçlerinin kontrolü için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ait Kontrol Komitesi teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12 – İdare Şurası üyelerine TTK’ nın 395’inci ve 396’ncı hususlarında yazılı işleri yapabilmeleri için müsaade verilmesi,
13 – Sermaye Piyasası Konseyi Kurumsal İdare Unsurları’nın 1.3.6. ve 1.3.7. hususunda yer alan süreçler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14 – Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Hub GK Bilgilendirme Dokümanı 09062022.pdf – Genel Şura Bilgilendirme Dokümanı

Genel Şura neticeleri
Genel Konsey Yapıldı mı? Evet
Genel Şura sonuçları 2021 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı’nda görüşülen mevzular ve alınan kararların özeti aşağıdadır.
– İdare Konseyi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu ile 2021 yılı finansal tabloları görüşülmüş ve kabul edilmiştir.
-Kar dağıtımı yapılmamasına ait İdare Heyeti teklifi kabul edilmiştir.
– İdare Heyeti üyeleri Şirketin 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili başka farklı ibra edilmiştir.
-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kararları yeterince 2022 hesap periyodu hesap ve süreçlerinin kontrolü için Tahlil Bağımsız Kontrol ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçimi onaylanmıştır.
– Şirketin 2021 yılı ortasında bağış yapmadığı bilgisi verilmiş ve 2022 yılında bağış yapılmamasına karar verilmiştir.
-Yönetim Şurası Üyelerinin fiyatları belirlenmiştir.
– Şirket tarafınca 3. bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir yahut menfaatler hakkında genel heyete bilgi verilmiştir.
– İdare Konseyi Üyelerinin Şirketle süreç yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları uyarınca Genel Konsey tarafınca müsaade verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Konsey Kararları Tescili
Genel Şura Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 29.06.2022

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hub GSYO 2021 Genel Heyeti Hazirun 09062022.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 HUBVC 09_06_20222 GK TUTANAK.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Konsey Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafınca 29.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, 29.06.2022 tarih ve 10609 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.
Hisse sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.


BIST
 
Üst