RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ESERLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ESERLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Şura Süreçlerine Ait Bildirim RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ESERLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Heyet Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi Genel Konsey Toplantı kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Periyodu Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 06.05.2021
Genel Şura Tarihi 21.06.2021
Genel Konsey Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2021
Ülke Türkiye
Kent KOCAELİ
İlçe GEBZE
Adres Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ

Gündem Hususları
1 – Açılış, Başkanlık Divanının teşkili
2 – Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi
3 – 2020 yılına ait İdare Heyeti Faaliyet Raporu, Bağımsız Kontrol Raporu’nun farklı başka okunması, 2020 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi
4 – 2020 yılı faaliyetlerinden ötürü İdare Konseyi Üyelerinin ve Bağımsız Denetçilerin farklı ayrı ibra edilmesi
5 – İdare Heyeti’nin 2020 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması
6 – 2020 yılı ortasında boşalan İdare Konseyi Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul’un onayına sunulması, ayrıyeten idare şurası üyelerine 2021 yılı için verilecek fiyatların belirlenmesi
7 – Şirket ana kontratımızın 6 .maddesinin tadili konusunun ortakların onayına sunulması
8 – 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumunun Teşkilat Ve misyonları Hakkında Kanun Kararında Kararname uyarınca, idare konseyi tarafınca 2021 yılı için seçilen bağımsız kontrol kuruluşunun genel konseyin onayına sunulması
9 – Sermaye Piyasası Heyeti’nin II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi’nin 12. unsurunun 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafınca üçüncü bireyler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi
10 – Şirket’in 2020 yılı içerisindeki bağışları hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
11 – Sermaye Piyasası Şurası’nın 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihindeki Basın Duyuruları doğrultusunda 2020 yılı içerisinde şirketimiz hisselerinin geri alımına ait karar hakkında Genel Şuranın bilgilendirilmesi
12 – Sermaye Piyasası Heyetinin 10.12.2020 Tarih ve 2020/75 sayılı sonucu gererğince şirket aleyhine verilen İdari Para cezaları sebebi ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan idare konseyi üyelerine kelam konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceğinin ortakların onayına sunulması
13 – Şirketimizin TTK 395 ve 396’ncı unsurlarına nazaran İdare Konseyi üyelerine, şirketle kendisi yahut oburu ismine süreç yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri konusunda onay verilmesi
14 – Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Şura sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları RTA Laboratuvarları Biyolojik Eserler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ‘nin 2020 yılı olağan genel konsey toplantısı 21.06.2021 tarihinde saat 13:00 ?da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nün 14.06.2021 tarih ve 64716409 sayılı yazısıyla nazaranvlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel kontratta öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 12/05/2021 tarih ve 79-80 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Heyet Sisteminde (EGKS) ilan edilerek mühleti içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 41.000.0000.-TL’lık sermayesini temsil eden 41.000.000 paydan, prestiji kıymeti 163.552,- TL olan 163.552 adet hissenin asaleten, prestiji kıymeti 54.534 TL olan 54.534 hissenin Elektronik ortamda vekaleten, prestiji pahası 10.660.001,743 TL olan 10.660.001,743 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam prestiji bedeli 10.878.087,743 TL olan 10.878.087,743 adet hissenin mevcut olduğu ve bu biçimdece gerek T.T.K. ve gerekse ana kontratta öngörülen taban nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Kontrol Kuruluşu ismine Engin SARIKAYA’nın toplantı da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel heyet hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. İdare Şurası Lider Vekili Ayşe TERZİ tarafınca gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak ekteki kararlar alınmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Şura Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 TOPLANTI TUTANAĞI.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
RTA Laboratuvarları Biyolojik Eserler İlaç Ve Makine Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ‘nin 2020 yılı olağan genel şura toplantısı 21.06.2021 tarihinde saat 13:00 ?da şirketin merkez adresi olan Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB) Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze/KOCAELİ adresinde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Vilayet Ticaret Müdürlüğü’nün 14.06.2021 tarih ve 64716409 sayılı yazısıyla bakılırsavlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sultan Kurbanoğlu nezaretinde yapılmıştır.
Toplantıya ilişkin davet kanun ve temel mukavelede öngörüldüğü üzere gündemi ihtiva edecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 12/05/2021 tarih ve 79-80 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde (www.rtalabs.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Heyet Sisteminde (EGKS) ilan edilerek müddeti içerisinde yapılmıştır.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 41.000.0000.-TL’lık sermayesini temsil eden 41.000.000 paydan, prestiji pahası 163.552,- TL olan 163.552 adet hissenin asaleten, prestiji pahası 54.534 TL olan 54.534 hissenin Elektronik ortamda vekaleten, prestiji kıymeti 10.660.001,743 TL olan 10.660.001,743 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam prestiji pahası 10.878.087,743 TL olan 10.878.087,743 adet hissenin mevcut olduğu ve bu biçimdece gerek T.T.K. ve gerekse ana mukavelede öngörülen taban nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Bağımsız Kontrol Kuruluşu ismine Engin SARIKAYA’nın toplantı da hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel konsey hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. İdare Şurası Lider Vekili Ayşe TERZİ tarafınca gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.


BIST
 
Üst