SENKRON GÜVENLİK VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim

Brown

Global Mod
Global Mod
SENKRON GÜVENLİK VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim SENKRON GÜVENLİK VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Konsey Süreçlerine Ait Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Heyet Toplantı sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Konsey Daveti
Genel Konsey Tipi Olağan Genel Heyet
Hesap Periyodu Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Devri Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.05.2021
Genel Konsey Tarihi 18.06.2021
Genel Heyet Saati 13:00
GK’na İştirak İçin Hisse Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.06.2021
Ülke Türkiye
Kent İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye

Gündem Unsurları
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Konsey Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – 2020 yılı İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu ile yasal kayıtlara bakılırsa hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve hisse sahiplerinin onayına sunulması,
4 – 4. Devir ortasında İdare Şurası’na atanan İdare Konseyi üyelerinin atamasının onaylanması,
5 – İdare Konseyi Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı başka farklı ibra edilmeleri,
6 – Şirketin Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde hazırlanan, İdare Konseyi’nin 2020 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
7 – İdare Şurası üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve fiyatlarının belirlenmesi,
8 – bakılırsav müddeti sona eren İdare Heyeti üyelerinin yerine Temel Kontratın ?’ İdare Heyeti ve İdare Şurası Üyelerinin Fiyatları Unsur 7” kapsamına göre yeni üye sayısı belirlenerek yeni üyelerin seçilmesi,
9 – İdare Heyeti tarafınca yapılan Bağımsız Kontrol Şirketi seçiminin hisse sahiplerinin onayına sunulması,
10 – 27.04.2021 tarihindeki Kap Açıklaması ile yayınlanan Yeni yapılacak olan 3.500.000 TL Tahsisli Sermaye Artırımına ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
11 – Yapılması planlanan Sermaye Arttırımları daha sonrası Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşıldıktan daha sonra bir daha Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi konusunda Sermaye Piyasası Heyeti ve T.C Ticaret Bakanlığı ve başka kurumlar nezdinde yapılacak olan müracaatların başlatılması hususu hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12 – 27.04.2021 tarihindeki Kap Açıklaması ile duyurulan Tahsisli Sermaye Artırımı gerçekleştirildikten daha sonra gündeme alınması planlanan Sermaye Azaltımı ile Eş Vakitli Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ait Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ,
13 – Şirketimiz tarafınca üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14 – II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
15 – 2020 yılı ortasında yapılan bağış ve yardımlara ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım hududunun belirlenmesi,
16 – İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17 – Görüşler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Hissesi Dağıtım

Genel Şura Davet Dökümanları
EK: 1 Genel Konsey Toplantı Davet İlanı.pdf – İlan Metni
EK: 2 Genel Konsey Bilgilendirme Dökümanı 27.05.2021.pdf – Genel Konsey Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf – Başka Genel Konsey Davet Dokümanı

Genel Heyet sonuçları
Genel Heyet Yapıldı mı? Evet
Genel Konsey sonuçları SENKRON GÜVENLİK VE İRTİBAT SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN
18 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL ŞURA TOPLANTI TUTANAĞI
Senkron Güvenlik ve Bağlantı Sistemleri Anonim Şirketi’nin 2020 yılı Olağan Genel Heyet Toplantısı 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 13:00’da, Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. no:177-183 34394 Şişli / İstanbul adresinde Olağan Genel Şura Gündemini de ihtiva eden toplantıya ilişkin davetin TTK ‘nın 414. Unsuruna nazaran 28.05.2021 tarih 10337 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve 27.05.2021 tarihinde, şirketin resmi web sitesinde (www.senkronguvenlik.com.tr), MKK’nın Elektronik Genel Şura Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün evvel ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, Şirket temel mukavelesinin 3. hususunun eski ve yeni metninin TTTSG’de ilan edilmediği anlaşılmış olup ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nün 16.06.2021 tarih ve 6400332 sayılı yazısıyla bakılırsavlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can ‘ın Nezaretinde toplanıldı.
Senkron Güvenlik ve Bağlantı Sistemleri A.Ş.’nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 7.849.206 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 7.849.206 adet paydan, 2.871.233 adet hissenin asaleten olmak üzere, toplam 2.871.233 adet Hissenin görüşmede hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Hisse sahibi Bülent Çobanoğlu’nun 750.000 adet A kümesi her bir hissesinin 15 (Onbeş) oy hakkı bulunmaktadır.
T.T.K’nun 1527. Unsurunun 5. ve 6. Fıkrası yeterince, Şirketin Elektronik Genel Konsey hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Nazan Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK’nın ve Şirket ana kontratında de ön görülen biçimde taban toplantı nisabı aranmaksızın Ticaret Bakanlığı İstanbul Vilayet Müdürlüğü’nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can’ın Genel Konseyin açılabileceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda iştirak olmadığı tespit edildi.
Gündemin 1. Hususu uyarınca Şirket Temel Mukavelesi’nin “Genel Şura Toplantıları” başlıklı 12.maddesi mucibince toplantıya İdare Heyeti Lideri Sn. Bülent Çobanoğlu başkanlık edecektir. Toplantı Lideri Oy Toplama Memurluğuna Nihal Çetinçelik ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik’in atandığını belirtti.
Gündemin 2. Unsuru uyarınca Genel Konsey Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.
Gündemin 3. Hususu uyarınca Verilen ve oylanan önerge niçiniyle TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Heyet toplantısından üç hafta evvel Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Heyet portalında ve www.senkronguvenlik.com.tr şirketimiz kurumsal internet sitesinde hisse sahiplerinin incelemesine sunulan 2020 yılı İdare Heyeti Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu ile yasal düzenlemelere nazaran hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.
2020 yılı İdare Şurası Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu ile yasal düzenlemelere göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosu okundu müzakereye açıldı kelam alan olmadı ve okunan raporlar ile bilanço gelir sarfiyat hesabı oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 4. Unsuru uyarınca İdare Konseyi üyeleri Osman Nezihi Alptürk , Selahattin Kurutkan, Yusuf Murat Bıçak, Muharrem Faik Öztunç , Ahmet Seba İdare Heyeti üyeleri yıl ortasında atamaları oybirliğiyle kabul edildiler.
Gündemin 5.Maddesi uyarınca Bülent Çobanoğlu, Semih erk, Osman Nezihi Alptürk , Selahattin Kurutkan, Yusuf Murat Bıçak, Muharrem Faik Öztunç , Ahmet Seba İdare Şurası üyeleri farklı başka oybirliğiyle ibra edildiler.
Gündemin 6. Hususu uyarınca Verilen ve oylanan önerge niçiniyle Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin karla sonuçlanmasına karşın dağıtılabilir kârın olmaması ve yasal kayıtlarda bulunan devir karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup sonucu, kar dağıtımı yapılmaması hususu oylamaya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
Gündemin 7. Hususu uyarınca Şirket temel mukavelesi ve fiyatlandırma siyasetimize uygun olarak, verilen ve oylanan önerge üzerine 2021 yılı Olağan Genel Heyet toplantısına kadar İdare Heyeti üyelerinin her birine aylık net 3.000.-TL, Bağımsız İdare Şurası üyelerinin her birine aylık net 3.500.-TL fiyat ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 8. Unsuru uyarınca Mevcut İdare Heyeti Üyelerinin nazaranv müddeti 17.07.2023 tarihinde sona ermektedir. Mevcut üyelerin vazifelerinin devam etmesi niçiniyle , 6 kişilik İdare Heyeti Üye sayısının da 1 kişi artırılarak 7 bireye yükseltilmesi ve Kıvanç Kaya’nın İdare Şurası Üyesi olarak seçilmesi konusunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
Gündemin 9. Hususu uyarınca Verilen ve oylanan önerge niçiniyle, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu mucibince, İdare Şurası’nın teklifleri de dikkate alınarak, şirketimizin 2021 yılı hesap periyodundaki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki başka faaliyetleri yürütmek üzere ?’Işık Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Kontrol A.Ş.” nin seçilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 10. Unsuru uyarınca
Şirketimizin 3.500.000 TL fiyatındaki Bülent Çobanoğlu ismine 2. Tahsisli Sermaye Artırımına ait bilgi ve evraklar Spk’ya teslim edilmiştir. Fakat Genel Konsey daha sonrası müracaatın geri çekilerek iptal edilmesi konusunda dilekçe verilmesi İdare Heyeti tarafınca bugün karara bağlanacaktır. Hisse sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Gündemin 11. Hususu uyarınca
Kayıtlı Sermaye Tavanımız 27.500.000 TL olup, Planlanan Sermaye Artırımları ile Tavana ulaşıldıktan daha sonra Kayıtlı Sermaye Tavanımızı yükseltmeyi planlamaktayız. Hisse sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Gündemin 12. Hususu uyarınca
Gündemin 10.maddesinde bahsetmiş olduğumiz 2.Tahsisli Sermaye Artırımımız iptal edilmesi niçiniyle, bir kısım geçmiş yıl ziyanlarımızı Sermaye Azaltımı ile kapatıp daha yüksek oranda eş vakitli eş vakitli Kayıtlı Sermaye Tavanı dahilinde Nominal kıymet üzerinden Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı yapılması planlanmaktadır. Geçmiş Yıl Ziyanlarının azaltıldığı Sermaye Artırımı tercih edilirse şirketin özkaynakları olağan bedelli artırım kararına bakılırsa daha kuvvetli hale gelmektedir.
Şirketimizin İdare Heyeti tarafınca yapılacak değerlendirmeler neticesin de hangi sistem izleneceği belirlenip duyurularak Kap’ta gerekli açıklamalar yapılacaktır.
Hisse sahiplerinin bilgisine sunuldu.
Gündemin 13. Unsuru uyarınca Sermaye Piyasası Heyeti’nin Kurumsal İdare Bildirisi’nin 12.maddesi uyarınca şirketimiz tarafınca 2020 yılında üçüncü bireyler lehine verilmiş rastgele bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir yahut menfaat olmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 14. Unsuru uyarınca Sermaye Piyasası Konseyi’nin 11-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirimi kapsamında “İlişkili Taraflarla” 2020 yılı ortasında yapılan süreçler hakkında bilgi verildi.
Gündemin 15. Unsuru uyarınca Şirketin 2020 yılı ortasında çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve bu devir ortasında de bağışla bir karar alınmamıştır. Hisse sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 16. Unsuru uyarınca İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, İdare Şurası Üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. hususları çerçevesinde müsaade verilmesi oylamaya sunuldu, 8.050 adet hisse Ret oyuna karşılık, 2.863.183 adet hisse kabul Oyu ile Oy oldukçaluğu ile kabul edildi.
Gündemin 17. Unsuru uyarınca Dilek ve Temennilere geçildi. Ortaklardan Caner Polat kelam alarak Tv’lerde dediğiniz herşeyin Kamuyu Aydınlatma Programında’da yayınlanmasını istiyorum. Zira televizyon seyretmeyen Hisse sahipleri olabilir. Herkezin bilgilenmesi ismine yeterli olacaktır. Teknolojiye yatırım yapan Yatırım Fonları ve Portföy İdare şirketlerinden takviye alabilirsiniz. Gündemde görüşülecek öteki mevzu olmadığından toplantıya saat 13:48’de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafınca imza altına alındı.
TOPLANTI LİDERİ BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Bülent ÇOBANOĞLU Sibel Can
TUTANAK YAZMANI OY TOPLAMA MEMURU
Fatih Karacanik Nihal Çetinçelik
.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Hissesi Dağıtım Görüşüldü

Genel Konsey Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazır bulunanlar listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 fgenel konsey kap taslağı aktüel.pdf – Tutanak

Ek Açıklamalar
SENKRON GÜVENLİK VE İRTİBAT SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
İDARE HEYETİ KARARI
KARAR NO?..??? : 2021 – 15
KARAR TARİHİ??…. : 25.05.2021
GÜNDEM……………………: 2020 Yılı Olağan Genel Konsey Hakkında
Üstte belirtilen tarihte Şirket Merkezinde toplanan İdare Heyeti Üyeleri gündem gereği yapılan müzakere ve oylama kararında
Şirketimiz 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Konsey toplantısının ekteki gündem unsurlarını görüşüp karara bağlamak üzere 18.06.2021 Cuma günü Saat:13:00’de Wyndham Grand İstanbul Levent Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394, Şişli, İstanbul, Türkiye ( Santral:+90(212)3861000 ) adresinde yapılmasına, ilgili yer ve tarihte hazır bulunmak üzere Ticaret Bakanlığı’ndan Bakanlık Temsilcisi atanması talep edilmesine ve Genel Heyet ilanının KAP’ta, şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmasına,
SENKRON GÜVENLİK VE BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş.
2020 YILI OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Heyet Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2020 yılı İdare Konseyi Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Kontrol Raporu ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve hisse sahiplerinin onayına sunulması,
4. Periyot ortasında İdare Şurası’na atanan İdare Heyeti üyelerinin atamasının onaylanması,
5. İdare Şurası Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı başka ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin Kar Dağıtım Siyaseti çerçevesinde hazırlanan, İdare Şurası’nın 2020 yılına ait kar dağıtım teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
7. İdare Şurası üyelerinin huzur hakkı, ikramiye, prim ve fiyatlarının belirlenmesi,
8. vazife müddeti sona eren İdare Konseyi üyelerinin yerine Temel Kontratın ?’ İdare Şurası ve İdare Şurası Üyelerinin Fiyatları Unsur 7” kapsamına bakılırsa yeni üye sayısı belirlenerek yeni üyelerin seçilmesi,
9. İdare Heyeti tarafınca yapılan Bağımsız Kontrol Şirketi seçiminin hisse sahiplerinin onayına sunulması,
10. 27.04.2021 tarihindeki Kap Açıklaması ile yayınlanan Yeni yapılacak olan 3.500.000 TL Tahsisli Sermaye Artırımına ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Yapılması planlanan Sermaye Arttırımları daha sonrası Kayıtlı Sermaye Tavanına ulaşıldıktan daha sonra bir daha Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi konusunda Sermaye Piyasası Heyeti ve T.C Ticaret Bakanlığı ve öteki kurumlar nezdinde yapılacak olan müracaatların başlatılması hususu hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
12. 27.04.2021 tarihindeki Kap Açıklaması ile duyurulan Tahsisli Sermaye Artırımı gerçekleştirildikten daha sonra gündeme alınması planlanan Sermaye Azaltımı ile Eş Vakitli Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımına ait Hisse Sahiplerine bilgi verilmesi ,
13. Şirketimiz tarafınca üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir yahut menfaatlere ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
14. II-17.1 sayılı Kurumsal İdare Bildirisi kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan süreçler hakkında bilgi verilmesi,
15. 2020 yılı ortasında yapılan bağış ve yardımlara ait hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım hududunun belirlenmesi,
16. İdare denetimini elinde bulunduran hisse sahiplerine, idare konseyi üyelerine, üst seviye yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396.maddeleri çerçevesinde müsaade verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen süreçler hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Görüşler ve kapanış.
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
İDARE HEYETİ LİDERİ İDARE KONSEYİ LİDER YARD. İDARE KONSEYİ ÜYESİ BÜLENT ÇOBANOĞLU SEMİH ERK YUSUF MURAT BIÇAK
İDARE ŞURASI BAĞIMSIZ ÜYESİ İDARE HEYETİ BAĞIMSIZ ÜYESİ
OSMAN NEZİHİ ALPTÜRK MUHARREM FAİK ÖZTUNÇ
İDARE KONSEYİ ÜYESİ
SELAHATTİN KURUTKAN


BIST
 
Üst